Announcement (HE32)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών & Επίσημου Παραλήπτη ανακοινώνει ότι θα αρχίσει από 29 Σεπτεμβρίου 2014 την διαδικασία διαγραφής εταιρειών βάση του άρθρου 327 του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 με την αποστολή υπενθυμητικών επιστολών σε όσες εταιρείες δεν έχουν υποβάλει τις οφειλόμενες ετήσιες εκθέσεις με τους αντίστοιχους λογαριασμούς.

   

ANNOUNCEMENT

The Department of Registrar of Companies and Official Receiver announces, that as from 29 September 2014 the procedure for deregistering companies will commence under section 327 of the Companies Law Cap 113 by sending reminding latters to all companies that did not file the annual returns due with the corresponding accounts. 

Quick Links

EurocollectnetIAGlegal 500Global LawIFLRHGitpaLawyers networkmartindaleLegal awards winner 2014
Newsletter

Leave your e-mail and join our newsletter!